/Gerechtelijke procedures
Gerechtelijke procedures2022-01-18T08:53:41+00:00

Rechtbankdeskundige

Keller Grondzaken Gerechtelijke proceduresRechters benoemen deskundigen voor het vaststellen van schadeloosstellingen. Dit gebeurt onder andere bij onteigening, het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten en meer in het algemeen bij vorderingen tot schadeloosstelling.

Voor het beantwoorden van de vragen die rechters aan deskundigen stellen moeten rechtbankdeskundigen:

 • Schadeloosstellingen op basis van de systematiek van de Onteigeningswet opstellen.
 • Kennis hebben van waardeontwikkelingen en prijzen.
 • Inbrengwaarden kunnen taxeren op basis van de Afdeling Grondexploitatie van de Wro en de Onteigeningswet.
 • De waarderingssystematiek van de Wet voorkeursrecht gemeenten toepassen.
 • Een oordeel geven over planschadeaanvragen en verzoeken tot nadeelcompensatie.


Procedure

 1. In een vonnis van de rechtbank worden deskundigen benoemd.
 2. In geval van onteigening wordt dan een plaatsopname (descente) gehouden.
 3. Partijen worden (daarbij) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk kenbaar te maken en mondeling toe te lichten.
 4. Deskundigen stellen een concept deskundigenrapport op, waarop partijen schriftelijk kunnen reageren.
 5. Deskundigen stellen een definitief rapport op.
 6. Het rapport kan door de rechtbank worden behandeld tijdens een zitting waarna vonnis wordt gewezen.

Onze dienstverlening
Ing. B.G.M. Keller kan worden benoemd als rechtbankdeskundige.
De heer B.G.M. Keller heeft de PAO Specialisatie Opleiding “Gerechtelijk Deskundige” aan de Universiteit Leiden gevolgd en is opgenomen in het landelijk register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)

Arbitrage of deskundigencommissie bij geschillen tussen partijen

Benoeming tot arbiter of deskundige inzake bindende advisering geschiedt in de meeste gevallen door de opdrachtgever (overheid of particulier). In sommige gevallen benoemt de rechter de arbiter of deskundige inzake bindende advisering.

Ook komt het voor dat door partijen reeds benoemde arbiters c.q. deskundigen voor bindende advisering tezamen een derde deskundige dienen te benoemen als voorzitter van een commissie van drie deskundigen die als arbiters c.q. bindend adviseurs tot een – bij voorkeur unaniem – vonnis of bindend advies dienen te komen.

Voorop staat dat de arbiters c.q. de bindend adviseurs zich onafhankelijk (dus zonder steun van of ruggenspraak met hun opdrachtgevers) en ter zake deskundig van hun opdracht kunnen uitvoeren en hun bevindingen gemotiveerd neerleggen in het vonnis c.q. bindend advies.

De arbitrage of bindende advisering heeft veelal betrekking op de waardering van een onroerende zaak bij bijvoorbeeld verwerving en/of verkoop aan de overheid. Ook kan de arbitrage of bindende advisering tot doel hebben om een uitspraak te doen over de interpretatie van tussen partijen overeengekomen voorwaarden in een overeenkomst maar in veel gevallen heeft de arbitrage of bindende advisering tot doel een bindende uitspraak te doen over de hoogte van een tussen partijen overeengekomen gebruiksrecht (canon, huur of pacht).

Bij onteigeningsprocedures benoemt de rechter commissies van drie deskundigen om de rechtbank te adviseren over de hoogte van de schadeloosstelling.

Keller Grondzaken B.V.
Ons kantoor is in uiteenlopende situaties als arbiter c.q. deskundige betrokken bij arbitrages of bindende advisering over bijvoorbeeld de waardering van onroerend goed en/of over de hoogte van een gebruiksvergoeding en als deskundige bij onteigeningsprocedures.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Diensten

U bekijkt deze site in een beveiligde omgeving. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze website. Wij gebruiken de informatie van de cookies alleen om de kwaliteit van onze website te verhogen, de informatie wordt niet gedeeld met derden. Als u doorgaat met het gebruik van deze website, gaat u automatisch akkoord met deze instelling. U kunt ook op "Accepteren" klikken.

Sluiten