Huur- en pachtzaken

Als u huurder bent van een woning of een bedrijfsruimte kan het zijn, dat u in afwijking van hetgeen contractueel is overeengekomen teveel huur moet betalen. Als u verhuurder bent kan het zijn, dat u behoefte hebt aan advisering m.b.t. huurovereenkomsten of aan advies m.b.t. de maximaal toegestane huurprijs of dat u een adviseur wilt laten optreden bij de huuradviescommissie. In de Burgerlijk Wetboek zijn onderwerpen geregeld die betrekking hebben op het pachten van grond en of opstallen. Het kan zijn dat u als verpachter behoefte hebt aan een objectief deskundig advies zowel wat betreft overeenkomsten, termijnen als pachtprijzen en omgekeerd kan dat ook het geval zijn bij pachters.