Grondverwerving en onteigening

Voor diverse doeleinden kopen overheden, maar ook particuliere partijen onroerende zaken en gronden. Zowel door kopende partijen (bijvoorbeeld een gemeente, waterschap, provincie, Pro Rail, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en projectontwikkelaar) als door verkopende partijen (agrariërs, particulieren en ondernemers) is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat extern advies wordt ingehuurd.

De advisering van Keller Grondzaken en zijn deskundigheid op dit gebied en ter zaken kunnen wij partijen in het gehele traject adviseren.

Onteigening, aankoop door de overheid

Als de overheid uw grond of onroerend goed wil onteigenen, dan voelt dat als een onrecht. Het is tenslotte uw eigendom.

U wilt geadviseerd worden over uw rechten, Keller Grondzaken BV heeft alle vakinhoudelijke expertise en beschikt over de juridische kennis om u terzijde te staan in het gehele traject.
 
HET PROCES IN HET KORT

Wat is onteigening?

Onteigening is een manier van gedwongen eigendomsontneming door de overheid. Omdat dit erg ingrijpend is, heeft de wetgever daar de nodige garanties omheen gebouwd in de Onteigeningswet. Zo moet een eigenaar voor het te onteigenen perceel volledig schadeloos gesteld worden en dat moet vòòr de onteigening geregeld zijn. Ook moet de overheid eerst proberen om de zaak zonder dwang, dus minnelijk te verwerven.

Kan dat zomaar?

Nee. Niet zomaar. Integendeel! Als de overheid uw eigendom of een deel daarvan nodig heeft voor het algemeen belang moet zij een zorgvuldige procedure voeren. Die start met onderhandelingen, waarbij geprobeerd wordt de eigendommen aan te kopen. Als dat niet lukt start de overheid in veel gevallen de onteigeningsprocedure op die is vastgelegd in de Onteigeningswet. Op basis van deze wet en de jurisprudentie zullen deskundigen van Keller Grondzaken BV allereerst trachten om er minnelijk uit te komen. Dat is voor alle partijen beter.

En als ik huurder of pachter ben?

Onteigening en schadeloosstelling betreft niet alleen de eigendom van onroerende zaken, maar ook de rechten die daarmee samenhangen, zoals huur, pacht of andere zakelijke rechten. Bij onteigening moet u voor het verlies van die rechten ook schadeloos gesteld worden.

Wat is minnelijke verwerving?

De overheid zal altijd eerst proberen er samen met u uit te komen. Als u en de overheid het eens worden over de prijs en de verdere voorwaarden voor schadeloosstelling, spaart dat een gang naar de rechter. In feite koopt de overheid uw eigendom of uw recht en dat heet dan minnelijke verwerving. Beide partijen zijn het dan eens geworden. Om het eens te worden moet je onderhandelen en deze deskundigheid wordt ingebracht door Keller Grondzaken BV. Eerst om een inschatting te maken van de schade die u lijdt. U wordt geadviseerd tijdens de onderhandelingen voor een optimaal resultaat. Als u te laag inzet, doet u zichzelf tekort, maar als u te hoog inzet stapt de wederpartij naar de rechter voor de formele procedure en wordt het een langdurige zaak.

Hoe gaat de formele procedure in zijn werk?

De onteigeningsprocedure kent twee fasen. Eerst de bestuursrechtelijke. Dit wordt ook wel de administratieve fase genoemd. In deze fase stelt de overheid het onteigeningsplan vast en het besluit om u te onteigenen. Dit onteigeningsbesluit wordt voorgelegd aan de Kroon, die het besluit goedkeurt. De tweede fase is de privaatrechtelijke fase, die start met de dagvaarding aan de partijen die onteigend worden. De schadeloosstelling wordt dan in de gerechtelijke procedure vastgesteld. Onteigening is in de beide fasen met zorgvuldigheidseisen omkleed. Dat begint al bij het voornemen van de overheid om tot onteigening te besluiten. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Na afwijzing van de zienswijze, is het mogelijk bedenkingen in te dienen bij de Kroon. De Kroon zal alleen instemmen met de onteigening als er geen formele fouten zijn gemaakt. Ook moet de onteigening noodzakelijk en urgent zijn. Nadat het Koninklijk Besluit is afgegeven, wordt u gedagvaard. De rechtbank stelt dan een deskundigencommissie samen, die advies geeft over de schadeloosstelling. Het is van het grootste belang dat uw standpunt over de schadeloosstelling, waar u immers minnelijk niet mee instemde, zorgvuldig ingebracht wordt in de procedure. Keller Gronzaken adviseert in ter zaken het onderbouwen van dienswijze en het opstellen van de schadeloosstelling.

Wat is een redelijke schadeloosstelling?

Het gaat bij een onteigening niet alleen om vergoeding van de waarde van de grond of de opstallen, maar ook zou er sprake kunnen zijn van vergoeding van bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld aankoop-en financieringskosten. Oók de kosten voor deskundig advies, voor zover redelijk, vallen onder de onteigeningsschade die u vergoed moet krijgen. De hoogte van de schadeloosstelling hangt dus heel erg samen met uw specifieke situatie. Door onze jarenlange ervaring met onteigeningszaken is grote expertise opgebouwd.

Waar moet ik starten?

Bel 085 - 2104466 of stuur een e-mail aan ing. B.G.M. Keller RMT onteigeningsdeskundige ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ) van ons kantoor, voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek over onze advisering.