Gerechtelijke procedures

Rechtbankdeskundige

Rechters benoemen deskundigen voor het vaststellen van schadeloosstellingen. Dit gebeurt onder andere bij onteigening, het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten en meer in het algemeen bij vorderingen tot schadeloosstelling.

Voor het beantwoorden van de vragen die rechters aan deskundigen stellen moeten rechtbankdeskundigen:

- Schadeloosstellingen op basis van de systematiek van de
Onteigeningswet opstellen.
- Kennis hebben van waardeontwikkelingen en prijzen.
- Inbrengwaarden kunnen taxeren op basis van de Afdeling
Grondexploitatie van de Wro en de Onteigeningswet.
- De waarderingssystematiek van de Wet voorkeursrecht gemeenten
toepassen.
- Een oordeel geven over planschadeaanvragen en verzoeken tot
nadeelcompensatie.


Procedure

- In een vonnis van de rechtbank worden deskundigen benoemd.
- In geval van onteigening wordt dan een plaatsopname (descente) gehouden.
- Partijen worden (daarbij) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk kenbaar te maken
en mondeling toe te lichten.
- Deskundigen stellen een concept deskundigenrapport op, waarop partijen schriftelijk kunnen reageren.
- Deskundigen stellen een definitief rapport op.
- Het rapport kan door de rechtbank worden behandeld tijdens een zitting waarna vonnis wordt gewezen.

Aangeboden dienstverlening

Ing. B.G.M. Keller kan worden benoemd als rechtbankdeskundige.
De heer B.G.M. Keller heeft de PAO Specialisatie Opleiding "Gerechtelijk Deskundige" aan de Universiteit Leiden gevolgt en is opgenomen in het landelijk register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)