Bestemmingsplan

Op 1 juli 2008 is een nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Ook in deze wet zijn de bestemmingsplannen geregeld. Een bestemmingsplan bestaat uit een of meerdere kaarten. Daar horen "regels"bij. (Voorheen "voorschriften"). In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld waar wel of niet gebouwd mag worden. Er kunnen ontheffingsregels worden opgenomen. Het voert te ver om in kort bestek de wet te beschrijven.

Als iemand iets wil bouwen blijkt uit het bestemmingsplan of het bouwplan daarmee overeenstemt. Als dat niet het geval is dan moet een bouwvergunning geweigerd worden. Dit is vastgelegd in de Woningwet. Het kan ook zijn dat op grond van nadere overwegingen of van wijziging van beleid tegen het bouwplan geen bezwaar bestaat. Dat kan het bestemmingsplan worden herzien of er kan een projectbesluit genomen worden.

Het kan ook zijn dat in het bestemmingsplan staat dat burgemeester en wethouders een ontheffing kunnen verlenen of een wijzigingsbevoegdheid hebben gekregen.

De nieuwe wet is ten opzichte van de oude wet fundamenteel gewijzigd voor wat betreft hoger toezicht. De goedkeuringsbevoegdheid van Gedeputeerde Staten (GS) is vervallen. Toch kijkt dit college wel over de schouder van de gemeenteraad mee. GS kan aan de gemeenteraad wel aanwijzingen geven om binnen een bepaalde tijd een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij te geven voorschriften. Als de Gemeenteraad een besluit neemt dat strijdig is met het provinciaal belang dan kan GS bij de Raad van State beroep instellen door middel van het indienen van een zienswijze. Dat recht komt in principe ook aan andere belanghebbenden toe.

Het ruimtelijke ordeningsrecht blijft vrij ingewikkeld. De meeste burgers die graag iets willen dat niet klopt met een bestemmingsplan hebben behoefte aan deskundige juridische begeleiding. Dat geldt ook voor degenen die juist problemen hebben met iets waarvoor een bestemmingsplanherziening of een projectbesluit in procedure wordt gebracht.

Ook is in de nieuwe wet de zogenaamde planschade geregeld. Voorheen artikel 49 WRO nu artikel 6.1 Wro.